کد ارور لباسشویی سامسونگ

کد خطای 1E, E7, 1C ماشین لباسشویی سامسونگ
ارورعلت ارور
1E, E7, 1Cسنسور سطح آب

رفع عیب ارور 1E, E7, 1C  لباسشویی سامسونگ:

 • دستگاه را خاموش کنید و سپس 30 ثانیه صبر کنید.
 • دوباره دستگاه را دوباره روشن کنید و یک برنامه جدید را شروع کنید.
 • مقدار اهم سنسور آب را به وسیله اهم سنج بخوانید.
 • در صورت نیاز سنسور را تعویض نمایید.
کد خطای 3E, 3E1, 3E2, 3E3, 3E4, bE, 3C  ماشین لباسشویی سامسونگ
ارورعلت ارور
3E, 3E1, 3E2, 3E3, 3E4, bE, 3Cموتور

رفع عیب ارور 3E, 3E1, 3E2, 3E3, 3E4, bE, 3C  لباسشویی سامسونگ:

 • دستگاه را خاموش کنید و سپس 30 ثانیه صبر کنید.
 • دوباره دستگاه را دوباره روشن کنید و یک برنامه جدید را شروع کنید.
کد خطای 4E/E1/4C  ماشین لباسشویی سامسونگ
ارورعلت ارور
4E/E1/4Cتامین آب

رفع عیب ارور 4E/E1/4C  لباسشویی سامسونگ:

 • اطمینان حاصل کنید که شیر آب باز و به درستی وصل شده است.
 • اطمینان حاصل کنید که شلنگ آب مسدود نشده است.
 • اطمینان حاصل کنید که شیر آب یخ زده نیست.
 • مطمئن شوید که ماشین لباسشویی با فشار آب کافی کار می کند.
 • فیلتر ورودی را در انتهای شیر آب بررسی کنید.
 • پاک کردن سوراخ فیلتر که ممکن است مسدود شود.
کد خطای 4E1, 4E2, 4Ed, H1, HE, 4C2, HC,CE, E8 ماشین لباسشویی سامسونگ
ارورعلت ارور
4E1, 4E2, 4Ed, H1, HE, 4C2, HC,CE, E8دمای آب

رفع عیب ارور 4E1, 4E2, 4Ed, H1, HE, 4C2, HC,CE, E8 لباسشویی سامسونگ:

 • شلنگ آب خود را به یک منبع سرد متصل کنید و نه یک منبع گرم.
 • آب سرد معمولا با یک شیر آب آبی نشان داده می شود.
کد خطای 5E, E2, 5C ماشین لباسشویی سامسونگ
ارورعلت ارور
5E, E2, 5Cزهکشی

رفع عیب ارور 5E, E2, 5C لباسشویی سامسونگ:

 • فیلتر پمپ زهکشی را تمیزکرده و هرگونه انسداد را از بین ببرید.
 • چک کردن شیلنگ تخلیه برای رفع هر انسداد.
 • اطمینان حاصل کنید که شلنگ تخلیه یخ زده یا مسدود نشده است.
 • اطمینان حاصل کنید که شلنگ تخلیه به درستی بر اساس نوع اتصال قرار گرفته است.
 • اطمینان حاصل کنید شیلنگ تخلیه راه به سیستم تخلیه برده است.
کد خطای 8E ماشین لباسشویی سامسونگ
ارورعلت ارور
8Eجریان آب

رفع عیب ارور 8E لباسشویی سامسونگ:

 • دستگاه را خاموش کنید و سپس 30 ثانیه صبر کنید.
 • دستگاه را دوباره روشن کنید و یک برنامه جدید را شروع کنید.
کد خطای C8 ماشین لباسشویی سامسونگ
ارورعلت ارور
C8سنسور MEMS

رفع عیب ارور C8 لباسشویی سامسونگ:

 • دستگاه را خاموش کنید و چرخه را دوباره راه اندازی کنید.
کد خطای 9E1, PH1, 9E2, Plo, AE ماشین لباسشویی سامسونگ
ارورعلت ارور
9E1, PH1, 9E2, Plo, AEبرق روشن نیست

رفع عیب ارور 9E1, PH1, 9E2, Plo, AE ماشین لباسشویی سامسونگ:

 • لطفا دستگاه را در شبکه خاموش کنید، سپس 30 ثانیه صبر کنید تا دوباره آن را روشن کنید.
 • دستگاه خود را به طور مستقیم به برق اتصال دهید.
 • اگر دستگاه شما هنوز برق ندارد، ممکن است لازم باشد فیوز را تعویض کنید.
کد خطای AC6، AE، 13E، AC ماشین لباسشویی سامسونگ
ارورعلت ارور
AC6، AE، 13E، ACاخطار مخابرات

رفع عیب ارور AC6، AE، 13E، AC لباسشویی سامسونگ:

 • بسته به حالت، دستگاه ممکن است به طور خودکار به عملیات عادی بازگردد.
 • دستگاه را خاموش کنید و چرخه را دوباره راه اندازی کنید.
کد خطای bE1، 12E، bE2، 14E، bE3،18E ماشین لباسشویی سامسونگ
ارورعلت ارور
bE1، 12E، bE2، 14E، bE3،18Eدکمه ها

رفع عیب ارور bE1، 12E، bE2، 14E، bE3،18E لباسشویی سامسونگ:

 • بررسی کنید که کدام یک از دکمه ها چسبیده باشند.
 • دستگاه را از برق جدا نکنید و دکمه ها را با پارچه ملایم تمیز کنید.
کد خطای DDC ماشین لباسشویی سامسونگ
ارورعلت ارور
DDCدرب

رفع عیب ارور DDC ماشین لباسشویی سامسونگ:

 • این پیام هنگامی ظاهر می شود که درب اضافه را بدون فشار دادن Start / Pause باز می کنید.
کد خطای dE, dE1, Ed, dC, DC1, DC ماشین لباسشویی سامسونگ
ارورعلت ارور
dE, dE1, Ed, dC, DC1, DCدرب

رفع عیب ارور dE, dE1, Ed, dC, DC1, DC لباسشویی سامسونگ:

 • چک کنید که درب به طور کامل بسته شده است و هیچ چیز در درب گیر نکرده است.
 • این کد ممکن است اگر دستگاه بیش از حد پر بار باشد، ظاهر شود.
کد خطای dE2 ماشین لباسشویی سامسونگ
ارورعلت ارور
dE2کلید روشن / خاموش

رفع عیب ارور dE2 لباسشویی سامسونگ:

 • لطفا دستگاه را از برق جدا کنید.
 • 5 دقیقه صبر کنید و سپس دوباره امتحان کنید.
کد خطای FE ماشین لباسشویی سامسونگ
ارورعلت ارور
FEفن

رفع عیب ارور FE ماشین لباسشویی سامسونگ:

 • فن لباسشویی سامسونگ را بررسی نمایید.
 • ممکن است چیزی در در پروانه های فن لباسشویی گیر کرده باشد.
کد خطای HE1، E5، 6E ماشین لباسشویی سامسونگ
ارورعلت ارور
HE1، E5، 6Eگرم کننده

رفع عیب ارور HE1، E5، 6E  لباسشویی سامسونگ:

 • المنت لباسشویی سامسونگ را بررسی نمایید.
 • سنسور حرارتی را بررسی کنید.
 • در صورت نیاز سنسور حرارتی لازم است تعویض شود.
کد خطای HE2 ماشین لباسشویی سامسونگ
ارورعلت ارور
HE2گرم کننده خشک کن

رفع عیب ارور HE2 ماشین لباسشویی سامسونگ:

 • بخش خشک کن برای دلایل ایمنی بسته شده است، زیرا سنسورهای دما تشخیص دادند که دمای خشک کن خیلی زیاد است و معمولا به کاهش جریان هوا مربوط می شود.
 • در ماشین لباسشویی باید به اندازه کافی فضا باشد تا آب و مواد شوینده در اطراف حرکت و به طور کامل به لباس نفوذ کند.
 • درب باید بتواند آزادانه بسته شود. بعضی از لباس ها مناسب نیستند در خشک کن خشک شوند، زیرا گرمای زیاد نیز می تواند سیستم خشک کن را مسدود کرده و جریان هوا را محدود کند.
 • قبل از استفاده از ماشین لباس شویی همیشه برچسب پارچه را روی لباس خود چک کنید.
 • بعضی از لباس ها مناسب نیستند در خشک کن خشک شوند زیرا گرمای زیاد نیز می تواند منجر به انبساط مسهل و کمرنگ شود که سیستم خشک را مسدود می کند و جریان هوا را محدود می کند.
 • قبل از استفاده از ماشین همیشه برچسب پارچه را روی لباس خود چک کنید.
 • این کاهش جریان هوا باید توسط یک تکنسین مورد بررسی قرار گیرد و مجددا تنظیم شود.
کد خطای HE3 ماشین لباسشویی سامسونگ
ارورعلت ارور
HE3عملکرد بخار

رفع عیب ارور HE3 لباسشویی سامسونگ:

 • عملکرد بخار به طور معمول کار نمی کند و توسط تکنسین نیاز به بازدید و بررسی دارد.
کد خطای HE3 ماشین لباسشویی سامسونگ: HOT
ارورعلت ارور
HE3دستگاه خیلی گرم است

رفع عیب ارور HE3 لباسشویی سامسونگ:

 • فن دستگاه به کارکردن ادامه خواهد داد تا زمانی که دستگاه به اندازه کافی برای شستن خنک شود.
 • هنگامی که آن را سرد کرده، درب باز خواهد شد.
کد خطای LE, LE1, E9, 11E, LC, LC1 ماشین لباسشویی سامسونگ
ارورعلت ارور
LE, LE1, E9, 11E, LC, LC1سطح آب پایین شناسایی شده است

رفع عیب ارور LE, LE1, E9, 11E, LC, LC1 ماشین لباسشویی سامسونگ:

 • لطفا بررسی کنید که سطح شلنگ تخلیه پایین تر از پایه ماشین لباسشویی نیست.
 • اطمینان حاصل کنید که انتهای شلنگ تخلیه روی کف قرار گرفته و مسدود نشده است.
 • شما همچنین باید نشت آب را بررسی کنید.
 • اگر نشانه ای از آب وجود نداشته باشد، لطفا برق را خاموش و دوباره وصل کنید.
کد خطای t1, t2, tSt ماشین لباسشویی سامسونگ
ارورعلت ارور
t1, t2, tStحالت آزمون

رفع عیب ارور t1, t2, tSt لباسشویی سامسونگ:

 • دستگاه را خاموش کنید و سپس 30 ثانیه صبر کنید.
 • دوباره دستگاه را دوباره روشن کنید و یک برنامه جدید را شروع کنید.
کد خطای OE, OF, E3, OC ماشین لباسشویی سامسونگ
ارورعلت ارور
OE, OF, E3, OCخطای سریز، پودر شستشو بیش از حد وجود دارد/ مایع بیش از اندازه در لباسشویی ریخته اید.

رفع عیب ارور OE, OF, E3, OC لباسشویی سامسونگ:

 • خاموش کردن دستگاه، 30 ثانیه صبر کنید و سپس آن را دوباره روشن کنید.
 • پمپ تخلیه باید ماشین لباسشویی را تخلیه کند.
کد خطای Sud ماشین لباسشویی سامسونگ
ارورعلت ارور
Sudکف بیش از اندازه شناسایی شده است

رفع عیب ارور Sud ماشین لباسشویی سامسونگ:

 • دستگاه معمولا این خطا را خود مرتفع می کند. با این حال  باید چرخه “Eco drum clean” (بعضی از مدل ها) یا یک چرخه پارچه نخی(cotton (90 درجه سانتیگراد را بدون هیچ نوع مواد شوینده یا شستشو اجرا کنید.
 • اگر همچنان ادامه دارد، فیلترها و شیلنگ ها را جهت انسداد بررسی کنید، سپس یک چرخش برای تخلیه آب باقی مانده در دستگاه اجرا کنید.
کد خطای tE, EC, tE1, tE2, tE3 ماشین لباسشویی سامسونگ
ارورعلت ارور
tE, EC, tE1, tE2, tE3اشکال در حسگر دما

رفع عیب ارور tE, EC, tE1, tE2, tE3 ماشین لباسشویی سامسونگ:

 • دستگاه را خاموش کنید و سپس 30 ثانیه صبر کنید.
 • دستگاه را دوباره روشن کنید و یک برنامه جدید را شروع کنید.
کد خطای UC ماشین لباسشویی سامسونگ
ارورعلت ارور
UCنوسان در ولتاژ منبع تغذیه

رفع عیب ارور UC ماشین لباسشویی سامسونگ:

 • دستگاه را خاموش کنید و سپس 30 ثانیه صبر کنید.
 • دستگاه را دوباره روشن کنید و یک برنامه جدید را شروع کنید اگر هنوز نشان داده شده است.
 • بررسی کنید که آیا برق به درستی تامین شده و سیم برق وصل شده است.
کد خطای UE, E4, Ub ماشین لباسشویی سامسونگ
ارورعلت ارور
UE, E4, Ubماشین دارای بار نامتعادل است.

رفع عیب ارور UE, E4, Ub ماشین لباسشویی سامسونگ:

 • بارگیری مجدد با اضافه کردن یا حذف موارد برای اطمینان از اینکه بار ماشین متعادل شده است.
 • اطمینان حاصل کنید که ماشین لباسشویی روی سطح صاف و پایدار است.
اشتراک گذاری:

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *